Kjølberget vindkraftverk, Våler, Hedmark

Kjølberget illustrasjon

I juni 2014 ble Austri tildelt konsesjon fra NVE, etter at arbeidet med prosjektet startet i 2012. I forkant av konsesjonen er ble det gjennomført fem høringsrunder og flere folkemøter. Hovedkonklusjonen fra ulike fagmiljøer etter disse prosessene er at Kjølberget vindkraftverk medfører relativt få negative ulemper for natur og miljø. Prosjektet har lokal støtte blant annet gjennom kommunestyrevedtak i Våler kommune, og er ønsket av grunneier.

Austri har strenge krav fra konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet til bygging og drift av kraftverket, blant annet for å unngå negative konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfunn. Det er for eksempel krav om maksimal støyutbredelse, buffersoner for orr- og tiurleik og bevaring av gammelskog som vil følges opp av utbygger og myndighetene.

Gjennom regionalt deleierskap, betaling av eiendoms- og overskuddsskatt og utbetaling til offentlig eid grunneier og lokale samarbeidspartnere, vil Kjølberget vindkraftprosjekt legge igjen verdier på over hundre millioner kroner. Dette kommer regionen og samfunnet til gode. Samtidig vil vindkraftverket produsere ny fornybar kraft.

Beliggenhet
Kjølberget vindkraftverk er planlagt ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda, som er kommunesenteret i Trysil, i nord. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra planområdet. Det ligger også noen hus ca. 2 km fra Buberget i Våler kommune. Disse husene ligger på svensk side av riksgrensen.

Planområdet
Det er åsryggen Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh) som utgjør selve planområdet for vindkraftverket. Området ligger hovedsakelig 600 – 700 moh, og er et kupert skoglandskap. Vegetasjonen består av tett blåbærgranskog, som delvis er hogstpreget. Det er også betydelige områder med gammel skog i området. Den tette vegetasjonen gir svært begrenset utsikt. Det er en rekke myrområder, både i og rundt planområdet, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området er også preget av et omfattende skogsbilveinett. Området har spredt koie- og seterbebyggelse. Finnskogleden går over Kjølberget.  Planområdet ligger i de gamle Borregaardskogene, og eies i dag av Statskog SF. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt.

Nærhet til nett
Lokaliseringen av vindkraftverket er gjort med bakgrunn i gode vindressurser og godt utbygd infrastruktur i form av veier og kraftlinje. Vindkraftverket kan i stor grad benytte eksisterende infrastruktur, noe som reduserer omfanget av en eventuell utbygging – og dermed også påvirkningen på miljø og samfunn.

Fakta om prosjektet
Det planlagte vindkraftverket vil bestå av 13 vindturbiner, som til sammen gir ca. 180 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet i 6-7000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, vil være ca. 225 m.