Kjølberget vindkraftverk, Våler, Hedmark

Austri sendte konsesjonssøknad til NVE for Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark i desember 2013. I juni 2014 ble Austri tildelt konsesjon fra NVE. Konsesjonsvedtaket er påklaget, og er i februar 2015 til behandling hos Olje- og energidepartementet.

Det er plassert en Lidar på Kjølberget. Ved hjelp av laserstråler måler dette instrumentet vindhastigheter opp til 200 meter over bakken. Vindkraftverkets økonomiske potensial vil bli beregnet på grunnlag av vindmålinger og kostnadsoverslag for etableringen.

På Buberget, sør i planområdet, er det i februar 2015 satt opp en 120 meter høy vindmålemast.

Beliggenhet
Kjølberget vindkraftverk er planlagt ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda, som er kommunesenteret i Trysil, i nord. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra planområdet. Det ligger også noen hus ca. 2 km fra Buberget i Våler kommune. Disse husene ligger på svensk side av riksgrensen.

Planområdet
Det er åsryggen Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh) som utgjør selve planområdet for vindkraftverket. Området ligger hovedsakelig 600 – 700 moh, og er et kupert skoglandskap. Vegetasjonen består av tett blåbærgranskog, som delvis er hogstpreget. Det er også betydelige områder med gammel skog i området. Den tette vegetasjonen gir svært begrenset utsikt. Det er en rekke myrområder, både i og rundt planområdet, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området er også preget av et omfattende skogsbilveinett. Området har spredt koie- og seterbebyggelse. Finnskogleden går over Kjølberget.  Planområdet ligger i de gamle Borregaardskogene, og eies i dag av Statskog SF. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt.

Nærhet til nett
Lokaliseringen av vindkraftverket er gjort med bakgrunn i antatt gode vindressurser og godt utbygd infrastruktur i form av veier og kraftlinje. Vindkraftverket kan i stor grad benytte eksisterende infrastruktur, noe som reduserer omfanget av en eventuell utbygging – og dermed også påvirkningen på miljø og samfunn.

Visualiseringer
Austri har fått utarbeidet noen visualiseringer som viser hvordan et vindkraftverk i Kjølberget kan fortone seg. Det er brukt vindturbiner med navhøyde på 119 m og rotor på 126 m i diameter på visualiseringene.

NB: Bildene er kun eksempler – og vil avvike fra et eventuelt vindkraftverk, både når det gjelder størrelse (antall vindturbiner) og turbintype.

Fakta om prosjektet

Det planlagte vindkraftverket vil bestå av 10-15 vindturbiner, som til sammen gir ca. 100 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet i 6-7000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, vil være ca. 182 m.

Prosjektstatus (februar 2015)
Vindkraftprosjektet er for tiden hos Olje- og energidepartementet for endelig avklaring. Det planlegges med en sluttbefaring fra OED sin side i løpet av førstkommende sommer. Austri forventer at endelig avklaringen på konsesjonsspørsmålet vil komme i løpet av 2015.