Om Vindkraft

Vindkraft er produksjon av elektrisitet ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi ved hjelp av vindturbiner.

Et liv uten elektrisk energi eller bruk av bilen som fremkomstmiddel er i dag helt utenkelig. Samtidig vet vi at fossile ressurser som olje og kull tar slutt en gang. Vi vet også at klimaet lider under bruken av disse energikildene. Det fører til utslipp av klimagasser, som igjen påvirker miljøet i negativ retning.

Vi trenger å erstatte disse energikildene med fornybar og miljøvennlig energi som vindkraft. Vannkraft er et annet eksempel på en slik fornybar energikilde, men det er begrenset hvor mye vannkraft vi kan bygge ut. Dessuten representerer også vannkraftutbygginger gjerne et betydelig større inngrep i naturen enn en vindpark.

En vindpark representerer stor lokal verdiskaping og vil med de rette rammevilkårene på plass være økonomisk bærekraftig. Derfor satser nå stadig flere på vindkraft.

Fakta om vindkraft

 • Vindkraft er en fornybar og utslippsfri energikilde – en av de mest miljøvennlige formene for energiproduksjon.
 • Vindturbinene samles i vindkraftverk av varierende størrelse.
 • Ved utbygging legges det legges stor vekt på å ivareta hensyn til friluftsliv, biologisk mangfold og bebyggelse.
 • En enkelt vindturbin (rotor, generator, tårn) veier rundt 270 tonn, mens tårnhøyden er opptil 100 er meter og rotordiameteren opptil 90 meter.
 • En enkelt vindturbin produserer rundt 6 GWh/år (6 millioner kW/h, eller nok energi til ca 300 eneboliger).
 • Det plasseres ca 3 vindturbiner pr km². Det betyr at det er ganske langt mellom hver turbin (600 – 800 meter).
 • En vindturbin koster ca 30 millioner NOK ferdig og klar til produksjon (inkludert nettilkobling, vei osv.).
 • Et vindkraftverk er åpen for friluftsliv og jakt. Det er grunneier som bestemmer tilgangen i området.

Lokal verdiskaping

Et vindkraftverk har betydelige ringvirkninger:

 • Betydelig lokalt tjenestekjøp i anleggsfasen.
 • Opp mot 25% av investeringen i regionalt tjenestekjøp.
 • Krever at det lokale næringslivet er klar for oppgaven.
 • Betydelig oppmerksomhet og besøk i driftsfasen.
 • Eiendomsskatt til kommuner.
 • Interessant utviklingsmulighet og forretningsmulighet for lokale grunneiere.

Mulige ulemper

 • «Visuell støy». Vindturbiner representerer et betydelig visuelt inngrep i landskapet.
 • Kasting av is kan om vinteren medføre en risiko i ca 100 meters avstand fra turbinene (det skiltes hvis risiko).
 • Støy er en faktor innenfor 200 – 500 meter fra en turbin (dog ikke mekanisk støy).

Les mer