Vindkraft og støy

Austri arrangerte nylig et miniseminar om støy og vindkraft. Representanter for både politisk og administrativ side i vertskommunene for de planlagte vindkraftverkene Raskiftet, Kvitvola/Gråhøgda, Storfjellet og Kjølberget deltok på seminaret.

Formålet med seminaret var å rette søkelys mot støypåvirkning fra vindkraftverk. -Hovedfokus var støyens utbredelse og styrke i tillegg til retningslinjer for støy i Norge, sier Ola Børke, daglig leder i Austri Vind.

Deltakerne fikk presentert resultater fra ny svensk forskning. Foredragene omhandlet lydens utbredelse fra vindkraftverk og hvordan værforhold påvirker lydbølgenes bevegelser. Følgende hovedkonklusjoner ble presentert:

 • Retningslinjene for støy er strenge.
 • Opplevelsen av støy fra vindkraftverk påvirkes veldig mye av vær og landskapets utforming.
 • Når det er varmt ved bakken (sommerdag) bøyer lydbølgene oppover → mindre støy.
 • Når det er kaldt ved bakken (sommernatt) bøyes lydbølgene nedover → mer støy.
 • Amplitudemodifikasjon oppfattes i 20-30 % av tiden, som i praksis er en forsterkning av lydens desibelverdi (forekommer kveld, natt og morgen).
 • Svenske målinger viser at vindturbinene i all hovedsak ligger godt innenfor produsentenes egne oppgitte støynivåer.
 • Is på vingene øker støynivået.
 • Tekniske løsninger kan redusere støy.
 • Snø på bakke og vegetasjon reduserer støynivået.
 • Enkeltindividet oppfatter støy forskjellig.
 • Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon på sammenheng mellom påståtte helseeffekter og vindkraft.

Se fagpresentasjoner i vedlegg:
Støy fra vindturbiner og vindparker retningslinjer – E Bjerkestrand
Langtidsmålinger med måleresultater fra vindkraftverk i skogsterreng – C. Larsson komprimert
Ljud från vindkraft – M. Almgren komprimert
Miljøhensyn ved kraftutbygging – T. Sollibråten komprimert

I tillegg til foredragene om støy ble det holdt et foredrag om miljøhensyn ved kraftutbygging. Her var hovedfokus etablering av veier, og hvoran inngrepene kan reduseres ved enkle grep. Presentasjonen ligger vedlagt. Den viser en rekke eksempler på hvordan utbygger må tenke når gode intensjoner i konsesjonssøknaden skal settes ut i praksis.

Spørsmål i tilknytning til denne saken kan rettes til Stine Kvamme, stine.kvamme@eidsivaenergi.no eller Håkon Rustad hakon.rustad@eidsivaenergi.no.